Älskade stad sparar energi enl. KTH-rapport

Initiativet Älskade stad är från början sprunget ur projektet ’InterCityLog’ som tittat på effekten av att ersätta tunga återvinnings- och distributionsfordon med elfordon. I en  rapport från dec 2017 av bl a forskare vid KTH har man påvisat att projektet svarar mot målen fossiloberoende fordonsflotta 2030 och fossilfri fordonsflotta 2050.

Författare till rapporten är Roland Elander (Sustainable Innovation) Fredrik Lindgren (itid) Erik Wastesson (Ragn-Sells) och Joram Langbroek (KTH) samt Dr. Peter Georén (KTH)

Bakgrund till InterCityLog

I projektet har man demonstrerat och utvärderat Älskade stads lösning där både återvinningsbil och distributionsbil ersätts med ett, gemensamt, mindre elfordon med en specialbyggd lastbärare. Lösningen är en kombinerad konsolidering i tre steg:

1. Insamling av återvinningen sker med omvänd samlastning där fraktionerna efter rutt i city komprimeras och samlastas i samlastningscentraler i city vilket möjliggör fulla transporter på lastväxlare från city ut ur staden till återvinningsstationen.

2. Godset omlastas från distributionsbil till det eldrivna specialfordonet i samlastningscentral i city.

3. Gods och återvinning samlastas så att insamling av återvinning och distribution av gods sker under samma rutt. Den nya lastbäraren möjliggör även att samtliga fraktioner kan samlas in under rutten.

Resultat

Slutrapporten från InterCityLog visar att lösningen med Älskade stad möjliggör en högre energieffektivitet. Dels är energiförbrukningen hos ett mindre elfordon betydligt lägre per kilo och dels så kan yttransporterna ske med en betydligt högre fyllnadsgrad jämfört med genomsnittliga fyllnadsgraden som typiskt observerats i baklastare som hanterar återvinning i centrala delar av Stockholm. För Ragn-Sells (återvinning) och Bring (godsleveranser) har ekonomin beskrivits som rimlig. Med ytterligare utveckling, där en ökad digitalisering blir avgörande, anses det vara möjligt att ytterligare öka fyllnadsgraden och därmed minska kostnaden.

Lärdomar

I projektet InterCityLog medverkade Stockholm stad, Ragn-Sells, Bring, iTid, KTH och Sustainable Innovation. Helhetsbedömningen av InterCityLog är positiv bland de interna aktörerna och konceptet lever vidare efter projektets slut i det redan lanserade kommersiella samarbetet ”Älskade Stad” med parterna Ragn-Sells, Bring och Vasakronan.