Välkommen till #ÄLSKADESTAD - ett branschöverskridande samarbete för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.

Mindre utsläpp

Vi undviker fossila bränslen i våra fordon. Antingen är dom elektriska eller så cyklar vi.

Mindre buller

Tysta miljövänliga fordon bidrar till mindre buller på stadens gator.

Mindre trafik

Vi samlastar gods och avfall i våra små smidiga fordon och bidrar till färre fordon på gatorna.

Tillsammans

Vi gör det här tillsammans med alla företag som vill bidra till en renare stad. Alla får vara med.

Vårt engagemang

Vi lever i en stad som blir allt större. Vi blir allt fler. Tillsammans måste vi hitta nya sätt att ta hand om vår älskade stad - inte minst ur miljösynvinkel. Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa. Med Älskade stad tar vi tillsammans stegen mot en bättre och mer trivsam atmosfär.

Logotyp Vasakronan

Logotyp Ragn-Sells

Logotyp Bring

Logotyp Stockholmsstad

Grunden i det här är väldigt enkel

I en växande stad ökar efterfrågan på leveranstrafik in och ut ur staden. Dessa transporter är en förutsättning för en attraktiv stad, samtidigt som de både drabbas av och är en del av en begränsad framkomlighet.

Godstransporter åker med bilen full in och tom ut ur staden. Återvinningsföretag åker med bilen tom in och full ut från staden. Sen bär det ljudlöst iväg med elfordon, delvis på gator där andra fordon inte får åka, där godset levereras samtidigt som avfallet tas med tillbaka till samlastningscentralen.

Så här fungerar det

Bring och Ragn-Sells har utvecklat en kommersiellt hållbar modell, för att kombinera leveranser av paket med hämtning av återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä i små eldrivna fordon. Fler leveransflöden kan kopplas på och fler aktörer är välkomna in i samarbetet. 

Bring levererar gods till en samlastningscentral där Ragn-Sells tar emot och lastar om godset till ett eldrivet fordon. Godset levereras till mottagarna (butiker och kontor). Fordonet hämtar samtidigt återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä som samlastas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden. Modellen är skalbar och kan appliceras i fler städer.

Hur det startade

Arbetet med Älskade stad initierades av trafikborgarrådet i Stockholms stad, som bjöd in till en workshop med målet att hitta bättre lösningar för trafiksituationen i stadskärnan. Grunden för Älskade stad är en strategisk plan för bättre leveranstrafik i Stockholm under perioden 2014-2017 med fyra tydliga mål: Mer tydliga leveranstider, underlätta för leveransfordon, möjliggöra fler miljövänliga fordon, och öka samarbetet mellan olika aktörer i arbetet med att förbättra leveranstrafiken.

Konceptet Älskade stad bygger på att fler aktörer kan delta i samarbetet, så länge det gynnar stadens miljö.

Idag finns konceptet även i Malmö och Norge (elskedeby.no)

Stockholm var först

Stockholm såg en utmaning i att godtransporter kom in till staden med fulla lastbilar och lämnade med tomt lastutrymme, samtidigt som återvinningsföretag kom in i staden med tomma lastbilar och lämnade med full last. Tillsammans kom man på en lösning. År 2016 startade Bring, Ragn-Sells och Vasakronan konceptet Älskade stad i samarbete med Stockholms stad. Tillsammans utvecklade man ett samarbete för att minska fordonsrörelser i stadskärnan. Bring levererar varor till Vasakronans fastigheter i centrala Stockholm. Där tar Ragn-Sells emot och lastar om varorna till elfordon. Varorna levereras till mottagarna (butiker och kontor). Avfall (torrt) och varor tas tillbaka till garaget och samlas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden. 

AlskadeStad.se

Vill du också bidra till en bättre stad?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas